Svenska English

Vi kartlägger buller­problemen och ger förslag på åtgärder

Buller, eller oönskat ljud, kan påverka din hälsa negativt. Det kan göra dig trött, stressa upp dig och göra att du presterar sämre på din arbetsplats, det kan också skada din hörsel eller ge sömnproblem vid störningar i hemmet. Dessutom ökar risken för olyckor i bullriga miljöer då varningssignaler och viktiga instruktioner inte uppfattas eller misstolkas. Forskning visar att det kan vara lönsamt för arbetsgivare att reducera bullret på en arbetsplats eftersom det minskar stress och trötthet.

Vi reagerar olika på buller från person till person, men det finns gränsvärden som guidar till vilka nivåer på bullret som får uppmätas i olika miljöer.  Vi på ADL Konsult har stor erfarenhet av att utreda bullerproblem och redovisa lämpliga åtgärder.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Vi är experter på rumsakustik och byggnadsakustik.

För att ett studiorum, en hörsal, konsertlokal, bio eller teatersalongs akustik ska kunna optimeras till den rätta upplevelsen, är det nödvändigt att en akustikkonsult är involverad i processen. Det handlar om att välja rätt form och dimensioner för att uppnå önskat resultat.

Vi på ADL Konsult kan både bistå med konsultation för att förbättra akustiken i en befintlig lokal eller vara med i planeringen och byggandet av en ny då vi samverkar med arkitekten, konstruktören och andra inblandade. Just beroende på dina specifika önskemål så kan vi komma fram till en bra lösning. Vi har varit med att förbättra och planerat akustiken i många kända svenska rum, till exempel:

Decibel Studios, SF Bio, TV4, MTV, Vasateatern och Skatteverket

Vi kan hjälpa till i alla faser av projekteringen

Under projekteringen av en byggnad finns mycket att tänka på när det gäller akustik. Ju tidigare en akustikkonsult kontaktas desto bättre, en tidig inventering från oss kan förebygga dyra efterhandsjusteringar av planer eller byggnation.

Vi på ADL Konsult kan hjälpa er med allt som rör akustik: bullerförebyggande åtgärder, planering, besiktning och åtgärdsförslag för att planen eller konstruktionen ska motsvara de krav och standarder som finns idag. Vi kan också ge kostnads­uppskattningar och vägledning i upphandlings och kvalitetsfrågor.

Vi har över 25 års erfarenhet i branschen med vana av att delta i projektering från allt mellan arenor och bostäder.

25ar

Våra uppdrag är både stora och små

I över 25 år har ADL Konsult utfört en stor mängd konsult- och ljudmätningsuppdrag. Våra uppdrag har omfattat arenor, konsertsalar, biografer, musikstudios, bostäder, kontor med mera.

Konsulttjänster
Rumsakustik

Att arbeta med rumsakustik innebär att kartlägga hur ljudet uppför sig och uppfattas i ett specifikt utrymme. Konsultera oss för bland annat auralisering, uppmätningar och optimering av akustiken i olika utrymmen.

Samhällsbuller

Samhällsbuller och industribuller innebär exempelvis buller från vägar, tåg, flyg och stora installationer. Vi utför konsultationer, kartläggningar för bil- och tågtrafik, samt utredningar av externt eller internt buller. Inom samtliga områden kan vi komma med förslag på lämpliga åtgärder för att dämpa buller

Byggnadsakustik

Ljudmiljön i bostäder och lokaler har blivit allt mer uppmärksammad på senare tid. Miljöfaktor och kraven från myndigheterna skärps i takt med att forskningen visar ett starkt samband mellan buller och mäniskors hälsa. Vi utför konsultationer och mätningar för bland annat ljudreduktion, stegljudsnivå och buller från installationer för att skapa en god ljudmiljö.

Studiodesign

Vi kan framta fullständig bygghandling och bistå med konsultation under byggtiden för att uppnå önskat slutresultat. ADL Konsult har ritat över 300 studiorum under de senaste 25 åren. Konsultera oss för prediktering, lågbasabsorption, besiktning eller hela processen.

Talat utrymningslarm

Uppmätning av taluppfattbarhet samt ljudtrycksnivå vid besiktning av bland annat skolor, köpcentrum, kontor, arenor.

kompetensområden
Bullerstörning

Vi utför uppmätning av alla typer av buller och kommer med förslag på eventuella åtgärder. Bullret kan komma från många olika källor, när det gäller mätningar i lägenheter härstammar det ofta från musikanläggningar, värmepumpar och fläktar.

Vibrationsmätning

Uppmätning av vibrationer görs bland annat med anledning av att spåra upphovet till luftljud hos konstruktioner, spåra egenfrekvenser och obalanser liksom genom jämförelse mellan luftljuds- och vibrationsmätningar avgöra om bullret är luft- eller stomtransmitterat.

Luftljudsisolering

Luftljud som från ljudkällan avges till omgivningen genom luftmediet och genom detta sprids vidare till exempelvis väggar, som då kan alstra nytt luftburet ljud på andra sidan väggen. Luftljudisolering anger ett mått på skiljekonstruktionens förmåga att reducera ljud som når den via luften.

Stegljudsnivå

Stegljud som till exempel uppstår då man går på ett bjälklag och som via byggnadskonstruktionen leds vidare till andra sidan av konstruktionen där det alstrar luftburet ljud. Stegljudsnivå är ett mått på den ljudtrycksnivå som uppkommer i ett rum när en standardiserad hammarapparat slår på ett bjälklag.

Stomljud

Innebär det ljud som fortplantar sig i byggnadsstommen, till exempel som följd av vibrationer från roterande maskiner som är fast förbundna med byggnadsstommen, från VA-installationer, från gång på bjälklag. Stomljud anger således inte hur ljudet alstras, bara att det finns i byggnadsstommen.

Efterklangstidsmätning

Efterklangstiden är den tid det tar för det reflekterade ljudet att dö ut i en lokal. Mätningen är en traditionell utvärdering av akustiken i ett rum som till exempel görs i kontorslandskap. Efterklangstiden beror av lokalens storlek och absorptionsfaktorerna för de respektive ytelementen.

Rumsakustik och högtalarkalibrering

Innebär att vi utför en uppmätning av rummets samt högtalarens egenskaper för att kunna optimera ljudupplevelsen. FFT- och impulsresponsmätningar är tekniken som används både vid kontroll av akustiken samt högtalarkalibrering.

Trafikbullerberäkningar

Ekvivalent och maximal ljudnivå från bil- och tågtrafik beräknas enligt Nordiska beräkningsmodellen. Modellen räknar sedan ut hur buller från järnvägen och vägen sprider sig i närliggande omgivning.